Regulamin obiektu basenowego w Parku Zdrojowym EVA Park Life & Spa w Konstancinie-Jeziornie – http://evapark.pl/spa/basen-solankowy/regulamin/

Regulamin obiektu basenowego na Mokotowie -ul. Niegocińska 2, Warszawa – dostępny na terenie pływalni

Regulamin Klubu Sportowego GOLD Mokotów

 1. Zajęcia organizowane są od września do czerwca w cyklach semestralnych.
 2. Zajęcia opłacone są z góry za cały cykl lub w dwóch ratach, pierwsza- zaliczka (200 zł – przed rozpoczęciem pierwszy zajęć w cyklu) oraz druga rata – cała kwota do 4 zajęć w semestrze.
 3. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji w każdej chwili trwania kursu
  -niezbędne jest powiadomienie o tym organizatora drogą mailową: ksgold@szkolaplywania.waw.pl
  -gdy dzień rezygnacji przypada przed dniem rozpoczęcia kursu lub do 2 zajęć po rozpoczęciu
  kwota do zwrotu = kwota pomniejszona o wykorzystane zajęcia
  -gdy dzień rezygnacji przypada na trzecie zajęcia od rozpoczęcia lub później
  kwota do zwrotu = (cena pozostałych niewykorzystanych zajęć)  dzielone przez 2
  -Jeżeli została wydana faktura, konieczny jest jej zwrot, aby otrzymać kwotę do zwrotu
  Organizator nie zwraca pieniędzy za lekcje, na których dziecko było nieobecne, ani też nie są one odliczane przy opłacie kolejnego kursu.
 4. Warunkiem miejsca na kursie jest wpłata zaliczki bądź całej kwoty za dany kurs, w momencie zaksięgowania – uczestnik jest zapisywany na zajęcia.
 5. Na zajęciach może uczestniczyć tylko zapisana osoba do wyznaczonej grupy lub dziecko (do 4 roku życia) wraz z rodzicem, w zależności od formy prowadzonych zajęć.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik (osoba dorosła) bądź opiekun dziecka podpisuje deklarację o treści: „lekarz ogólny nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka bądź moim w zajęciach na basenie” oraz że zapoznał się i akceptuje regulamin Klubu Sportowego GOLD Mokotów, Szkoły Pływania GOLD FISH oraz regulamin obiektu basenowego na którym odbywają się zajęcia.
 7. Opiekun dziecka bierze na siebie  pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia uczestnika zajęć przez cały kurs. W przypadku osób dorosłych uczestnik zajęć bierze za siebie pełną odpowiedzialność za swój rzeczywisty stan zdrowia.
 8. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywać się w szatni (a nie w domu).
 9. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Korzystanie z innych przyborów znajdujących się na pływalni możliwe jest jedynie za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.
 11. Jeżeli pływalnia tego wymaga obowiązkiem rodzica jak i dziecka jest czepek.
 12. Wejście do szatni następuje na 10 lub 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w zależności od basenu.  Do szatni wchodzi uczestnik zajęć lub jeżeli pływalnia na to pozwala rodzic z dzieckiem. Bardzo prosimy o zachowanie podziału szatni na część damską oraz męską, co ułatwi swobodne przebieranie się. Po lekcji pozostaje 10 lub 15 min (w zależności od basenu) na przebranie się i wyjście z szatni.
 13. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni , na której odbywają się zajęcia.
 14. Bezpośrednio przed wejściem na płytę pływalni uczestnik zajęć zobowiązany jest do umycia ciała pod natryskiem.
 15. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez pracowników Klubu Sportowego GOLD Mokotów, w przypadku fotografowania i filmowania przez rodziców wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie do organizatora.
 16. Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
  w celach promocyjno-marketingowych Klubu w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Klubu  prowadzonej za pośrednictwem:●Facebooka- https://web.facebook.com/klub.sportowy.gold/ oraz https://web.facebook.com/szkola.plywania.gold.fish/ ●strony internetowej Klubu  pod adresem www.szkolaplywania.waw.pl
 17. Za szkody wyrządzone przez dzieci bądź  dorosłych odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 18. Dzieci do lat 3 obowiązują specjalne pieluchy do pływania.
 19. Uczestnicy zobowiązanie są do zmiany obuwia przed wejściem na strefę czystą pływalni.
 20. Zabronione jest wjeżdżanie wózkami do szatni.
 21. Przed lekcją uczestnicy czekają na sygnał instruktora, że można wejść do wody.
 22. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do udziału w kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji i wpłacie zaliczki dokonanej, co najmniej tydzień przed jego rozpoczęciem.
 23. Klub Sportowy GOLD Mokotów  zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów niezależnych od organizatora.
 24. W przypadku zajęć z rodzicem w wodzie dopuszczalne jest przebywanie tylko jednego opiekuna z dzieckiem. Podczas wszystkich zajęć drugi rodzic (dziadek, babcia…) może obserwować zajęcia przez przeszkloną część ściany brodzika albo wykupić wejście na basen w danym obiekcie.
 25. Postanowienia końcowe
  -za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice
  – uczestnicy kursu odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie pływalni lub osobom trzecim
  – za rzeczy skradzione lub zgubione w szatni lub na obiekcie organizator nie odpowiada
  – wszelkie uzgodnienia z organizatorem muszę mieć formę pisemną
  – w razie sporu organizator i rodzic zgłaszający podejmują się polubownego jego rozwiązania. Gdy jest to niemożliwe,  strony mogą skierować sprawę na drogę sądową
 26. Wykupienie zajęć w cyklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu.

Oświadczenie do pobrania

Kliknij i oceń!