KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Klub Sportowy Gold, z siedzibą w 00-436 Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 203/14, NIP: 7010728600 przekazuje niniejszą klauzulę informacyjną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez ……jest Klub Sportowy Gold, z siedzibą w 00-436 Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 203/14, NIP: 7010728600

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:

1) telefonicznie pod numerem 514 919 333
2) pisemnie na adres: ul. Fabryczna 16a 05-520 Konstancin-Jeziorna
3) poprzez e-mail: ksgold@szkolaplywania.waw.pl

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

1) zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług zorganizowania i poprowadzenia grupowych zajęć pływackich polegających na nauce i doskonaleniu pływania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) spełnienia obowiązków prawnych i realizacji celów archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
3) ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie interesu prawnego związanego z ewentualnymi roszczeniami;
4) analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych przez Administratora usług.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych i reklamowych dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia przez Administratora danych osobowych marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora należą do kategorii zwykłych danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1) współpracownicy Administratora danych osobowych;
2)upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów – Sądy i organy państwowe;
3) świadczące usługi informatyczne, teleinformatyczne, hostingowe nowych technologii;
4) świadczące usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, rachunkowe, podatkowe;
5) świadczące usługi audytorskie i kontrolne; 6) świadczące usługi prawne i windykacyjne.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe poza obszar EOG, zlecając wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza tym obszarem, w szczególności w zakresie działalności związanej z przestrzenią wirtualną, gdzie usługodawcy oferują narzędzia analityczne i reklamowe, np. Google, Facebook.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą:

1) przez okres niezbędny do wykonania umowy, zastrzegając, że okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
2) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
3) realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód na przetwarzanie danych do czasu wycofania udzielonej zgody.
4) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w przypadku wypełnienia ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków prawnych.

Prawa Podmiotu Danych Osobowych

Podmiot Danych Osobowych ma prawo:
1) dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych w przypadku, kiedy dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z rzeczywistością;
3) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich na podstawie zgody lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora;
6) otrzymania w ustrukturyzowanym formacie kopii danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego Administratora jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że działania Administratora danych osobowych naruszają prawa do ochrony danych osobowych, poinformuj o tym Administratora, który dołoży wszelkich starań w celu usunięcia naruszenia.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych dobrowolne aczkolwiek jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku udzielenia zgody na publikację wizerunku stanowi, podmiotowi danych osobowych lub opiekunowi prawnemu podmiotu danych osobowych przysługuje prawo sprzeciwu wobec jego przetwarzania i żądanie usunięcia.

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podmiot danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, pod adresem Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o przetwarzaniu zautomatyzowanym

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kliknij i oceń!