REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWEJ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA KLUB SPORTOWY GOLD

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały poniższe określenia, przyjmują one niżej wymienione znaczenia:

a) Organizator – Klub Sportowy Gold, wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych Miast Stołecznego Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 203/14 , NIP: 7010728600

b) Zajęcia – grupowe zajęcia pływackie polegające na nauce i doskonaleniu pływania zorganizowane przez Organizatora, poprowadzone przez Organizatora osobiście lub przy wykorzystaniu upoważnionych przez niego osób;

c)  Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem, która bierze udział w Zajęciach;

d)  Grupa – forma prowadzenia zajęć z Uczestnikami, do której Uczestnik przyporządkowywany jest według poziomu zaawansowania deklarowanego przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika. Zajęcia dla danej Grupy odbywają się zgodnie z harmonogramem widoczym na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika.na stronie internetowej: www.activenow.io;

e) Pływalnia – obiekt, na którym prowadzone są Zajęcia, indywidualnie określony dla każdej Grupy, widoczny podczas dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w Zajęciach za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.szkolaplywania.waw.pl lub panelu klienta dostępnego na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika na stronie internetowej: www.activenow.io;

f) Trener – osoba posiadająca kwalifikacje przewidziane w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), działające z upoważnienia Organizatora lub osobiście przez Organizatora legitymującego się powyższymi kwalifikacjami

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach grupowej nauki i doskonalenia pływania (dalej jako: „Regulamin”) reguluje zasady uczestnictwa Zajęciach organizowanych przez Organizatora.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik, a w przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi opiekun prawny Uczestnika, oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień Regulaminu odpowiada jego opiekun prawny.
 3. Regulamin stanowi wzorzec dla umów zawieranych przez Uczestników lub ich opiekunów prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest również na stronie: www.szkolaplywania.waw.pl w związku z czym jest on dostępny do wglądu i pobrania na urządzenia końcowe w każdym czasie.

§3 Zgłoszenie

1. Zgłoszenie udziału w Zajęciach możliwe jest poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szkolaplywania.waw.pl lub za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na  indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) utworzonym na stronie internetowej www.activenow.io. W celu utworzenia indywidualnego konta Uczestnik lub opiekuna prawnego Uczestnika na stronie internetowej www.activenow.io należy dokonać rejestracji, zgodnie z funkcjonalnością tej strony internetowej.

2. Zgłoszenie udziału w Zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szkolaplywania.waw.pl polega na:

a) wyborze zajęć

b) uzupełnieniu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru  telefonu, a także nieobligatoryjnie imię i nazwisko rodzica (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Zajęciach Uczestnika niepełnoletniego);

c) potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu;

d) potwierdzeniu zapoznania się z Klauzulą informacyjną;

e) wyrażeniu dobrowolnej zgody na publikację wizerunku Uczestnika.

f) zatwierdzeniu zgłoszenia poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz Się”.

3. Zgłoszenie udziału w Zajęciach za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) utworzonym na stronie internetowej www.activenow.io polega na:

a) wyborze zajęć

b) uzupełnieniu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, a także nieobligatoryjnie imię i nazwisko rodzica (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Zajęciach Uczestnika niepełnoletniego);

c) potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu;

d) potwierdzeniu zapoznania się z Klauzulą informacyjną;

e) wyrażeniu dobrowolnej zgody na publikację wizerunku Uczestnika.

f) zatwierdzeniu zgłoszenia poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz Się”.

4. Złoszenie dokonane zgodnie z ust. 2 lub 3 powyżej, uznaje się za przyjęte, po potwierdzeniu go przez Organizatora.

§4 Zawarcie umowy i jej zmiana

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora Zgłoszenia udziału w Zajęciach, pomiędzy Uczestnikiem lub opiekunem prawnym Uczestnika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług grupowej nauki i doskonalenia pływania, na podstawie której Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i poprowadzenia osobiście lub przy wykorzystaniu upoważnionych przez niego osób, grupowych Zajęć w ramach Grupy wybranej przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika a Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej harmonogramie Zajęć danej Grupy, który jest widoczny w trakcie wypełniania formularza Zgłoszenia.
 2. Kwota, którą uiszcza Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika w związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie Organizatora za zorganizowanie i prowadzenie Zajęć oraz bilet wstępu na teren Pływalni dla Uczestnika, na czas zajęć.
 3. Jeżeli Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika zgłoszą udział Uczestnika w Zajęciach więcej niż jednej Grupy, wówczas Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia odpowiadającego ilości Grup, w których Uczestnik będzie brał udział w Zajęciach, zgodnie z wysokością wskazaną harmonogramie Zajęć danej Grupy, który jest widoczny w trakcie wypełniania formularza Zgłoszenia.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej jest umową zawartą na odległość.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje zawarta na czas określony tj. czas przeprowadzenia przez Organizatora Zajęć, w ilości zgodnej z harmonogramem Zajęć danej Grupy, który jest widoczny w trakcie wypełniania formularza Zgłoszenia.
 6. Zmiany w treści zawartej umowy mogą polegać na zmianie Grupy prowadzonej na tej samej lub innej Pływalni niż Grupa, do której pierwotnie Uczestnik został zgłoszony. Zmiana umowy z powyższym zakresie dokonywana jest w porozumieniu z Organizatorem, za pośrednictwem e-mail, telefonicznie albo osobiście.
 7. Zmiana Grupy jest możliwa, jeżeli w Grupie, w której Uczestnik miałby odbywać Zajęcia nie został wyczerpany limit wolnych miejsc i poziom jej zaawansowania uwzględnia aktualne umiejętności Uczestnika.

§5 Wypowiedzenie umowy

 1. Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika może wypowiedzieć umowę z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem, przysługuje mu zwrot za zajęcia odejmując zajęcia które się odbyły i roczną opłatę klubową.
 2. Organizator może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w art. 746 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z tym, że nie odpowiada on za szkodę z tego wynikłą.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w dowolnym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podpisane przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika, należy doręczyć Organizatorowi na piśmie. Uznaje się za spełnienie obowiązku doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli Uczestnik prześle, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: ksgold@szkolaplywania.wa.pl, skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu. Organizator potwierdza otrzymane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Organizatorowi.
 2. W przypadku, gdyby Uczestnik, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uczestniczył w Zajęciach, on lub opiekun prawny Uczestnika będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Zajęcia, w których Uczestnik brał udział. Wysokość opłaty zostanie obliczona jako iloczyn ceny zajęć Grupy, do której zgłoszony był Uczestnik, oraz ilości faktycznie odbytych Zajęć.

§7 Zasady zapłaty wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy, o któej mowa w §4 Regulaminu płatne jest jednorazowo, z góry. Płatność wynagrodzenia jest na konto bankowe nr 70 1160 2202 0000 0003 3612 6078
 2. Dane w zgłoszeniu dokonywanym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.szkolaplywania.waw.pl lub panelu klienta dostępnego na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika utworzonego na stronie internetowej www.activenow.io uwzględniają wszystkie ustalenia poczynione pomiędzy stronami umowy, w zakresie udziału Uczestnika w wybranej Grupie bądź Grupach, terminów Zajęć w ramach Grupy oraz wysokości wynagrodzenia Organizatora.
 3. Nieobecność Uczestnika, z jakichkolwiek przyczyn leżących po jego stronie, na poszczególnych Zajęciach Grupy, do której został zgłoszony, w okresie trwania Zajęć, zgodnie z harmonogramem dostępnym na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika utworzonym na stronie internetowej www.activenow.io nie stanowi podstawy do zwrotu jej części za ten okres.
 4. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, który nie opłacił wynagrodzenia w terminie. Wznowienie udziału w Zajęciach może nastąpić po jego uiszczeniu. Brak zapłaty wynagrodzenia jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym.

§8 Zasady organizacji i uczestnictwa w Zajęciach

 1. Zajęcia odbywać się będą na terenie Pływalni, na torach basenowych każdorazowo wskazanych przez trenera prowadzącego Zajęcia, w terminie i o godzinie wynikającej z harmonogramu przewidzianego dla danej Grupy.
 2. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Pływalni i przestrzegania jego zasad w trakcie uczestnictwa w Zajęciach oraz każdorazowego pobytu na terenie Pływalni.
 3. Zajęcia prowadzone są przez Trenera.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w trakcie Zajęć stroju kąpielowego zgodnego z regulaminem Pływalni oraz czepka.
 5. Długość trwania zajęć zależna jest od Grupy i widoczna w harmonogramie Zajęć danej Grupy, który jest widoczny w trakcie wypełniaia formularza Zgłoszenia.
 6. Przed wejściem na teren Pływalni Uczestnik obowiązany jest do okazania w kasie Pływalni karnetu przekazanego przez Organizatora, uprawniającego do wejścia na teren Pływalni i uczestnictwa w Zajęciach.
 7. Opiekun faktyczny Uczestnika uprawniony jest do wstępu na teren Pływalni wraz z Uczestnikiem, pomocy w przygotowaniu Uczestnika do Zajęć oraz do odprowadzenia Uczestnika na miejsce odbywania się Zajęć. Opiekun faktyczny Uczestnika Zajęć zobowiązany jest do opuszczenia terenu Pływalni wraz z rozpoczęciem Zajęć.
 8. Rozpoczęcie Zajęć obywa się na sygnał Trenera. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione.
 9. Zakończenie Zajęć następuje na sygnał Trenera. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do wyjścia z wody i opuszczenia terenu Pływalni na powyższy sygnał Trenera.
 10. Opiekun faktyczny Uczestnika Zajęć uprawniony jest do powrotu na teren Pływalni po zakończeniu Zajęć i pomocy Uczestnikowi Zajęć przy czynnościach zmierzających do opuszczenia Pływalni przez Uczestnika.
 11. Zgłoszenie nieobecności na Zajęciach możliwe jest jedynie w panelu klienta dostępnym na indywidualnym koncie Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika utworzonym na stronie internetowej www.activenow.io. W przypadku zgłoszenia nieobecności do 12 h przed terminem Zajęć danej Grupy, przyznawany jest impuls, który umożliwia zapisanie się na Zajęcia Grupy o analogicznym poziomie zaawansowania jak Grupa, do której Uczestnik jest zgłoszony, o ile w tej Grupie w danym terminie nie został wyczerpany limit Uczestników. W okresie trwania umowy, o której mowa w ust. 3 Regulaminu, można otrzymać maksymalnie 2 impulsy na semestr.
 12. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w sposób opisany w ust. 11 powyżej, Zajęcia przepadają, a Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia odpowiadającego kwocie uiszczonej z tytułu tych Zajęć.
 13. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:
  1) uiszczenie wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Zajęciach;
  2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach, których istnienie Uczestnik konsultuje we własnym zakresie z lekarzem;
  3) stosowanie się do poleceń Trenera; w sytuacji rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika poleceń Trenera, niniejszego Regulaminu bądź regulaminu Pływalni, Trener ma prawo wydalić Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia. Organizator zobowiązuje się w takiej sytuacji do zapewnienia osoby posiadającej kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom dotychczasowego Trenera, tj. kwalifikacje
 15. Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu pojedynczych Zajęć z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, między in. awarii Pływalni lub innych przyczyn losowych.
 16. Organizator oraz Trener odpowiadają za bezpieczeństwo Uczestnika od momentu rozpoczęcia Zajęć do momentu ich zakończenia. Organizator oświadcza, iż posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Organizator zobowiązuje się do kontroli posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez Trenerów, którym powierza prowadzenia Zajęć.
 17. Organizator oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania, zaniechania Uczestnika Zajęć oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych przed rozpoczęciem Zajęć i po zakończeniu Zajęć.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Uczestnika na terenie Pływalni oraz w szatni.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że Uczestnik nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach.
 2. W kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ochronie praw konsumenta (Dz.U. Z 2020 r. poz. 287), oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. przewidziane w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 3. Postanowienia końcowe
  – wszelkie uzgodnienia z organizatorem muszę mieć formę pisemną
  – w razie sporu organizator i rodzic zgłaszający podejmują się polubownego jego rozwiązania. Gdy jest to niemożliwe,  strony mogą skierować sprawę na drogę sądową
 4. Wykupienie zajęć w cyklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu.
Kliknij i oceń!