ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej www.szkolaplywania.waw.pl (dalej także jako: „serwis”) stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania ze strony w zakresie dopuszczonym przez Klub Sportowy Gold,w szczególności do zgłoszenia udziału w zajęciach grupowej nauki i doskonalenia pływania, a także do kontaktowania się z Klub Sportowy Gold za pomocą formularza kontaktowego.
 3. W razie pytań, prosimy o kontakt w sposób opisany na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT”.

Zasady korzystania i dane osobowe

 1. Niniejszy serwis umożliwia dokonanie zgłoszenia udziału w zajęciach grupowej nauki i doskonalenia pływania za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na niniejszej stronie internetowej oraz kontaktowania się z Klub Sportowy Gold.
 2. Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z Internetu, jednakże z tych funkcjonalności serwisu, które umożliwiają dokonanie zapisu na zajęcia grupowej nauki i doskonalenia pływania mogą korzystać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 3. Dostęp do serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom dla Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Klauzuli informacyjnej, z którą osoba zainteresowana skorzystaniem z funkcjonalności strony internetowej zobowiązana jest się zapoznać. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.szkolaplywania.waw.pl

Obowiązki Użytkowników

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści: zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;’naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z serwisu, treści: zawierających dane osobowe osób trzecich; zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej; niezgodnych z tematyką serwisu.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści o charakterze promocyjnym.

Linki

 1. Klub Sportowy Gold może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. Klub Sporotwy Gold nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.
 3. Należy sprawdzić zasady korzystania, jak również polityki ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystaniem z nich.

Własność intelektualna

 1. Akceptacja regulaminu oznacza, że przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, przysługują Klub Sportowy Gold i są chronione przez przepisy prawa.

 2. Użytkownikom nie wolno w szczególności modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, kopiować, przenosić jakichkolwiek materiałów, które mogą być/są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody Klub Sportowy Gold wyrażonej na piśmie.

Wymagania techniczne

 1. Klub Sportowy Gold dołoży starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla    Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Klub Sportowy Gold nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z serwisu. Ponadto narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych.
 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:
  a) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 2 048 kilobitów/s;
  b) z zainstalowaną aktualną jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Apple Safari
  c) w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych możliwe jest korzystanie z Serwisu przy użyciu analogicznych przeglądarek dla urządzeń mobilnych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript.
 4. Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika Skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi.
 5. Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu można złożyć na adres email: ksgold@szkolaplywania.waw.pl . Zapytanie powinno zawierać : imię i adres e-mail, treść wiadomości.
 6. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych
  z funkcjonowaniem serwisu zgodnie z informacjami znajdującymi się w zakładce „KONTAKT”.
 7. Klub Sportowy Gold rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Klub Sportowy Gold niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamacje skierowane zostaną na adres Użytkownika, wskazany podczas kontaktu przez Użytkownika.
 8. Klub Sportowy Gold podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Klub Sportowy Gold nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane lub też, że niniejsza strona internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.
 9. W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).
 10. Niniejsze zasady korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do regulaminu oraz strony internetowej. Należy zapoznać się z regulaminem przed każdorazowym skorzystanie z funkcjonalności niniejszej strony internetowej.
Kliknij i oceń!